top of page

הנס הקטן

הצוות של המרכז

מרכז פסיכואנליטי עברי ערבי לייעוץ וטיפול בילדים ובבני נוער

לצורך הקמת המרכז גויס וגובש צוות מקרב חברי הקהילה הלאקאניאנית בארץ, המורכב מעמיתים עם גוון ושוני במישור של תהליך הכשרתם האנליטית והתנסותם הקלינית. לכלל חברי הצוות של המרכז יש את ההכשרה הראויה וההסמכה החוקית לעסוק ולתת שירותים טיפוליים. 

עבודת הצוות של חברי המרכז נשענת על פי מה שמזמנת לכל אחד מהם  דרכו בהכשרתו האנליטית שתשתיתה האתית מונחת בהתוויות שנגזרות מההוראה  של ז'אק לאקאן, ממשיך דרכו של ז. פרויד. חברי הצוות מפיקים מהידע והניסיון שנצברו בקרב מוסדות אנליטיים דומים שקיימים ברחבי העולם, ויתרמו להם בתורם. המרכז שואף לקיים זיקה ולשמור על קשר מקצועי עם אותם מוסדות ועם האסכולה הלאקאניאנית החדשה (New Lacanian School) אשר בה חברים או מתלמדים יוזמי הקמת המוסד ומייסדיו.

בדומה לנהוג במרכזים דומים, הירתמות חברי הצוות ליוזמה ולפעולה של המרכז, נשענת בעיקר על התרומה הצפויה למאמץ שלהם להנכחת השיח האנליטי בחברה ובקהילה וכן התרומה המקצועית שההתנסות בעבודת המרכז אמורה לנדב להכשרתם הקלינית בפרקטיקה האנליטית.

שרון זווילי-כהן
עובדת סוציאלית קלינית, פסיכואנליטיקאית, חברה באסכולה הלקאניאנית החדשה (NLS). מנהלת המרכז.

יוטבת אלברבאום
פסיכולוגית קלינית מומחית ופסיכואנליטיקאית, חברה באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) ובקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית החדשה (GIEP-NLS).

yotvat2.jpg

ח'ליל סבית
פסיכולוג קליני מומחה ופסיכואנליטיקאי, חבר האסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) וחבר הקבוצה הישראלית של הלאקאניאנית (GIEP-NLS). מייסד ומנהל לשעבר של המרכז.

נעה גפן
מטפלת בהבעה ויצירה (מגמת תנועה), משתתפת בפרויקט דורa ללימודי פרויד- לאקאן, חברה בקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית (GIEP-NLS).

noa.jpg

שיבולת מנצור
פסיכולוגית קלינית

shibolit2.JPG

דנה תור
משתתפת בסקציה הקלינית של השדה הפרוידיאני, M.A. בספרות אנגלית, חוקרת בתחום הפסיכואנליזה והספרות, מתרגמת ועורכת. מטפלת בפסיכואנליזה בקליניקה פרטית, פרקטיקנית במרכז "הנס הקטן".

dana2.jpg

אילן רוב
עו"ס קליני, בוגר תוכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, מוסמך בהנחיית קבוצות, טיפול פרטני וקבוצתי, פרקטיקן במרכז "הנס הקטן".

2אילן.JPG

פרלה מיגלין
פסיכולוגית קלינית מומחית, פסיכואנליטיקאית, חברה באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) וחברה בקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית (GIEP).

ד"ר מרקו מאואס

רופא ופסיכואנליטיקאי חבר האסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) וחבר הקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית (GIEP).

Hans Logo
bottom of page